Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk Reijerman

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicurepraktijk Reijerman en een cliënt waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten Pedicurepraktijk Reijerman zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen  telefonisch, via mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Reijerman door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag pedicurepraktijk Reijerman 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk Reijerman de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Reijerman, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling Pedicurepraktijk Reijerman vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per factuur te voldoen.

Pedicurepraktijk Reijerman is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de podotherapeuten Van Asselt, Hurenkamp en Van de Beek, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. Cosmetische voetzorg dient door de cliënt contant of per factuur betaald te worden aan Pedicurepraktijk Reijerman.

6. Persoonsgegeven en privacy De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Reijerman. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Reijerman opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding Pedicurepraktijk Reijerman is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Reijerman verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid Pedicurepraktijk Reijerman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Reijerman is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicurepraktijk Reijerman.

Diefstal wordt door pedicurepraktijk Reijerman altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie Pedicurepraktijk Reijerman geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk  of telefonisch worden gemeld aan Pedicurepraktijk Reijerman.

Pedicurepraktijk Reijerman dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Reijerman de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Reijerman en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Reijerman het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht Op welke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Reijerman en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.